کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به آزمایشگاه الکترونیکی تجزیه و تحلیل قضایی ادله الکترونیک در کشور

بررسی اصالت ادله الکترونیکی و سنتی

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیکی و سنتی

تست بیومتریک انسانی

 

جداسازی امضاء  و اثر انگشت از برگه های طرح دار

 

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور

 

بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی

 

بررسی آثار انگشتان و امضاء

تست بیومتریک انسانی

جهت  مطابقت  یا عدم  مطابقت اشخاص و اشیاء

با تصاویر صحنه جرم

 

مجهز به آزمایشگاه الکترونیکی تجزیه و تحلیل کارشناسی اسناد الکترونیکی و سنتی

 

جداسازی امضاء ، اثر انگشت و دستنوشته از برگه های طرح دار

 

بررسی اصالت ادله

دلیل الکترونیک و ابعاد حقوقی آن

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

 

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.