کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک
کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک

کارشناسی در کلیه محاکم قضائی کشور پیرامون : بررسی تحریف / اصالت
اسناد و دستگاه های دیجیتال
امروزه در جرایم دیجیتال
بسیاری از مجرمین جهت فریب سایرین و گریز از عدالت
اقدام به تحریف تجهیزات و داده های ذخیره سازی مربوطه مینمایند
 
رضا نهاوندی کارشناس ادله الکترونیک با پشتوانه
به تجربه چند دهه کارشناسی قضایی
و به کارگیری تجهیزات نوین جرم شناسی
 
قادر به تشخیص و تعیین هرگونه اعمال تغییرات و تحریف
 
تجهیزات و اسناد دیجیتال
 
بصورت مستند قضایی میباشد
 
تشخیص نقاط تحریف شده
تغییرات اعمال شده در دستگاههای مداربسته
 تاریخ ذخیره سازی و زمان ذخیره سازی
 تشخیص نام و نسخه نرم افزار تحریف کننده
تجزیه و تحلیل  داده های ذخیره سازی شده و موقت و…
 

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.