معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن 

      کارشناس ادله الکترونیک رضانهاوندی 

 

    بند ج ماده ۲ ق.ت. ا 

 

معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن چیست

م. ۱۵ ق. ت .ا 

 

نسبت به «  داده‌پیام  » مطمئن ،  سوابق الکترونیک مطمئن و امضای الکترونیک مطمئن

انکار  و تردید  مسموع نیست و فقط می‌توان ادعای جعلیت به ادله پیام مذبور را،  وارد یا ثابت کرد

 و پس از بررسی و تایید کارشناس ادله الکترونیکی،  آن دلائل به جهتی از جهات قانونی، از اعتبار افتاده است.

 

معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن

 

   بنابراین ارزش و اهمیت دلیل الکترونیکی مطمئن در نداشتن قابلیت انکار و تردید به آن است  

که این دلایل را از ارزش و اعتباری شبیه اسناد رسمی برخوردار می‌کند.

 

تعارض ادله الکترونیک با دلائل سنتی اثبات دعوا  ممکن است یکی از طرفین دعوا  به داده ‌پیام‌های منضم به داده‌های امضای الکترونیک و طرف مقابل به یکی از ادله سنتی اشاره کند

 

ادله الکترونیک، از نظر ارزش قانونی و شکلی، اساسا هیچ تفاوتی با دلیل سنتی ندارد

فلذا این‌طور نیست که دلیل الکترونیکی فقط به سبب الکترونیکی بودن ارزشی کمتر از دلیل سنتی داشته باشد

یا ارزش ادله سنتی کمتر از  الکترونیکی باشد.

ساختار دلیل الکترونیک

 

      شرایط ارائه خدمات

      لینک مستقیم شروع فرآیند درخواست های شخصی ( ارتباط با واتساپ ) 

 

قانون جرائم رایانه ای

دلیل الکترونیکی مطمئن چیست

دلیل الکترونیک و پذیرش آن از منظر قانونگذار

دلیل الکترونیک و ابعاد حقوقی آن

دلیل الکترونیک مطمئن

قانون پذیرش صدا و تصاویر بعنوان ادله در محاکم قضائی

 

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.