مجازات دستکاری پلاک وسیله نقلیه

بر اساس آنچه در ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است،

هرشخص در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد،

یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن نصب کند،

مرتکب مجازات شده است.

همچنین اگر کسی برای خودروی خود پلاک تقلبی بکار برد

یاچنین وسایلی را با اعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد

وهمچنین هر کسی به نحوی از امحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از پلیس راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند هم جرم کرده است.

بر اساس آنچه در قانون آمده است، مرتکب این گونه از جرایم به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد