نمونه‌کار دسته بندی : جرائم دیجیتال

بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت

بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت انجام آزمایش...

بررسی اصالت ادله الکترونیک

جرائم مرتبط با تلفن همراه

جرائم مرتبط با تلفن همراه استخراج داد...

بررسی اصالت ادله سنتی و الکترونیک

بررسی اصالت ادله الکترونیک تجزیه و تحلیل ...

جرائم سایبری

اصالت تجهیزات و ادله الکترونیک با ت...

بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی

بررسی اصالت اسناد ، توسط آزمایشگاه  دیجی...

کارشناس بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت

کارشناس بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت کارش...

 

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.