پلاک تار و تشخیص شماره

شفاف سازی فیلم

افزایش کیفیت تصاویر

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته ابزاری کاربردی، مطمئن و
دقیق، برای تجزیه و تحلیل قانونی  داده ها و تصاویر دیجیتالی
جهت حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی و جرم شناسی

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

تست بیومتریک انسانی، جهت شناسایی مجرم / مجرمین 

افزایش وضوح  و شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم 

رفع تاری فیلم و پلاک‌خودرو 

بهترین نرم افزار برای زوم پلاک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم 

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک، رفع تاری پلاک

دانلود نرم افزار تشخیص پلاک از روی عکس

ر فع تاری، رفع تاری، رفع تاری، رفع تاری،پلاک تار و تشخیص شماره،  خودرو،  خودرو, 

شرایط  ارائه خدمات

  شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی