تست بیومتریک

تست بیومتریک انسانی

http://taripelak.ir

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر

با تصاویر صحنه جرم

 

رضانهاوندی ، سایت جرائم خاص ، فیلم دوربین مداربسته ، بازسازی تصاویر صحنه جرم ، شناسائی مجرمین مجرم