بررسی اصالت ادله الکترونیک

تجزیه و تحلیل دلیل دعاوی

 

کارشناسی در کلیه محاکم قضائی کشور
پیرامون : بررسی تحریف / اصالت
اسناد و دستگاه های دیجیتال
بررسی اصالت ادله الکترونیک، بررسی اصالت دلیل الکترونیک، بررسی اصالت ادله

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک

امروزه در جرایم دیجیتال بسیاری از مجرمین جهت فریب سایرین
و گریز از عدالت اقدام به تحریف تجهیزات
و داده های ذخیره سازی مربوطه مینمایند
 
ما با پشتوانه به تجربه ای بالغ بر ده سال
کارشناسی قضایی و بکارگیری تجهیزات نوین جرم شناسی
 
قادر به تشخیص و تعیین هرگونه اعمال تغییرات و تحریف

تجزیه و تحلیل دلیل دعاوی

تاریخ و زمان تحریف
تشخیص نقاط تحریف شده
تغییرات اعمال شده در دستگاههای مداربسته
 تاریخ ذخیره سازی و زمان ذخیره سازی
 تشخیص نام و نسخه نرم افزار تحریف کننده
تجزیه و تحلیل  داده های ذخیره سازی شده و موقت و…

شفاف سازی پلاک

بهترین برنامه افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

ادله دعاوی،کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک ،تجزیه و تحلیل دلیل

دعاوی، رضا نهاوندی، رضا نهاوندی

نرم افزار خواندن پلاک از روی فیلم

دلیل الکترونیک و ابعاد حقوقی آن

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته