کارشناس بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت

کارشناس ادله الکترونیک

 

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به آزمایشگاه ویژه

تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور

 
تفکیک خطوط
دیوار نوشته

دست خط

 

کارشناس بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت

           کارشناس بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت

امضاء    _   خطوط

 

دست نوشته    _     دیوار نوشته

 

وبسایت تخصصی جرائم خاص       http://taripelak.ir