بررسی اصالت اسناد ، توسط آزمایشگاه  دیجیتالی  (  متن  /  عکس  /  صدا  / تصویر و …  )
به همراه چاپ رزومه ،با استنادات علمی و قانونی از فرآیند آزمایشات پیوست میگردد که شامل

صحت ارسال و دریافت داده مورد نظرزمان و مکان ذخیره سازینام / مدل و شماره سریال دستگاه ذخیره سازی

تشخیص زمان ویرایش

نام نرم افزار ویرایش کننده

تعیین نقاط متغییر

تعداد دفعات نشر در شبکه های اجتماعی با ذکر جداگانه هر شبکه

و ….