بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت

انجام آزمایش بیومتریک

جهت  مطابقت  یا عدم  مطابقت

آثار انگشتان  در اسناد الکترونیکی

جداسازی امضاء  و اثر انگشت از برگه های طرح دار

بررسی اصالت امضاء

اثرانگشت

انگشتان

جداسازی امضاء  و اثر انگشت از برگه های طرح دار

تفکیک خطوط مخدوش

تفکیک دستنوشته

دیوارنویس و …. 

 

#بررسی اصالت اسناد الکترونیک

#رضانهاوندی

#سایت جرائم خاص

#بررسی اصالت

#امضاء و اثر انگشت

 

کارشناس بررسی اصالت صدا

بررسی اصالت ادله الکترونیک

بررسی اصالت ادله