تشخیص شماره پلاک ماشین

رفع تاری پلاک

رفع تاری تصاویر صحنه جرم

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی، مجهز به تجهیزات نوین

تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک

پردازش تصاویر صحنه جرم ( شفاف سازی و تشخیص شماره پلاک ماشین) در کشور

رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, ,پلاک‌تار, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری,

با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به

شواهد و ادله جرم، ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک غالبأ، ضریب دستیابی

به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی

با نرم افزار تشخیص شماره پلاک ماشین و شفاف سازی فیلم

واضح کردن شماره پلاک خودرو ، افزایش کیفیت فیلم دوربین مدار‌بسته تشخیص پلاک ماشین , تشخیص پلاک

نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو برای اندروید

تشخیص شماره پلاک ماشین

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری پلاک

نرم افزار تشخیص شماره پلاک ماشین

شرایط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواست شخصی