شرایط ارائه خدمات

کارشناس ادله الکترونیک

1 : صدور قرار کارشناسی از طرف مقام محترم قضایی

2 ؛ درخواست کارشناسی از طرف یگان رسیدگی کننده به پرونده / مراجع. امنیتی / نظامی و انتظامی….

3 : درخواست شخصی (صرفا از طرف شاکی)

۱ : قرار کارشناسی

صدور قرار کارشناسی از طرف مقام محترم قضایی

الف : اجرت کارشناسی ؛

باتوجه به اقدامات تخصصی موردنیاز پرونده

محدوده انجام قرار و سایر اقدامات مورد نیاز ،

بعضاً با هماهنگی کارشناس ، توسط مقام محترم قضایی تعیین یا مبلغی بعنوان علی اللحساب اعلام و توسط متقاضی کارشناسی واریز میگردد

ب ؛ زمان ارائه گزارش ۱۰ روز و قابل تمدید میباشد

ج؛ صرفا به قرار های قضایی پاسخ مکتوب و مستند ارائه میگردد

 

۲؛ درخواستهای شخصی؛

الف : اعلام درخواست از طریق لینک زیر ( ارسال نام و نام خانوادگی )

ب ؛ تکمیل مراحل پذیرش ( شرایط مندرج در پیامکهای ۳ ،۲ ،۱ )

ج ؛ ارسال دا ه ها به روش اعلام شده در پیام ۲

د ؛ اجرت تلاش جهت پردازش احتمالی توسط تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک ، مبلغ ۳۰۵ هزارتومان میباشد

درخواست در ردیف سفارشات تکمیل شده قرار گرفته و نتیجه ظرف مدت زمان حدود ۱۰ روز کاری مشخص و نتیجه اقدامات اعلام میگردد

ضمنا با توجه به قوانین حاکمیتی ،

درصورتیکه حین بررسی تصاویر ،

مشخص شود که درخواست فوق ، نیاز به اخذ قرار کارشناسی از طرف مقام محترم قضایی دارد ،

اقدامات متوقف و مراتب به متقاضی جهت اخذ و ارائه قرار کارشناسی اعلام و مبلغ دریافتی اولیه نیز به نفع واریز کننده محاسبه و از کل هزینه نعیین شده کسر میگردد

 

توجه امکان مراجعه حضوری صرفا منوط به داشتن قرار کارشناسی و اعلام قبلی به کارشناس از طرف شعبه قضایی رسیدگی کننده به پرونده میباشد

 

لذا با توجه به خاص بودن خدمات مذبور و نیاز به تخصص و تجهیزات ویژه و نیز عدم رواج خدمات یادشده ،

امکان ارائه برخی از خدمات به عموم متقاضیان امکان پذیر بوده و برخی دیگر ازاماً نیاز به صدور کتبی قرارکارشناسی از سوی مقامات محترم مربوطه دارد

 

توضیحات تکمیلی ؛

۱ » اولویت ارائه خدمات با دستورات محترم قضایی میباشد

۲ » ارائه نظریه و هرگونه پاسخ و گزارش مکتوب
صرفا منوط به دریافت ، قرارهای ارجاع شده به این مرجع میباشد

پاسخگویی صرفا

برابر ضوابط قضائی و شرایط اعلام شده می‌باشد ،

از پاسخگویی به افراد غیر مرتبط با پرونده اکیداً خودداری میشود

ثبت درخواست و ارسال تصاویر

دانلود رایگان برنامه رفع تاری پلاک جرائم خاص

دلیل الکترونیک در ادله اثبات دعوی

قانون پذیرش فایل صوتی و تصویری بعنوان ادله در محاکم قضائی

امکان حذف پیامک پس از ارسال ممکن شد